تاثیر اختلالات اینترنت بر روی باهمتا

تاثیر اختلالات اینترنت بر روی باهمتا
همزمان با اعتراضات مردم در شهرهای مختلف، اختلالاتی در اینترنت کشور بوج...