امضای توافقنامه‌ی همکاری بین باهمتا و اداره کل خیرین وزارت بهداشت

امضای توافقنامه‌ی همکاری بین باهمتا و اداره کل خیرین وزارت بهداشت
باهمتا و اداره کل خیّرین