دیگر نیازی به ورود شماره کارت در درگاه پرداخت نیست

دیگر نیازی به ورود شماره کارت در درگاه پرداخت نیست
وارد کردن شماره‌ی کارت همیشه برای پرداخت‌کنندگان دست و پا گیر بوده و ه...