تاریخچه پرداخت موبایلی

تاریخچه پرداخت موبایلی
پرداخت موبایلی و دیگر سرویس های موبایلی مانند موبایل بانک٬ از پیامک ها...