تغییرات برای انطباق با چارچوب پرداخت‌یاری

تغییرات برای انطباق با چارچوب پرداخت‌یاری
در شهریور امسال باهمتا به عنوان اولین گروه از پرداخت‌یارها موفق به امض...