صد هزارمین تراکنش باهمتا

صد هزارمین تراکنش باهمتا
اول فروردین ۹۴، بذری که کاشته بودیم شکفت و با ثبت اولین تراکنش، باهمتا...