نمایش عکس در صفحه پرداخت به پرداخت کننده اما و اگرها

نمایش عکس در صفحه پرداخت به پرداخت کننده اما و اگرها
برخی از کاربران از ما درخواست کرده اند که امکان نمایش عکس یا لوگو را د...