گزارش مشکل پیش آمده در ۱۳ به در

گزارش مشکل پیش آمده در ۱۳ به در
سرویس باهمتا در روز های ۱۲ و ۱۳ فروردین ۹۷ به مدت ۲۶ ساعت از کار افتاد...