برگشت به واحد ریال

برگشت به واحد ریال
در حدودِ یک ماهِ پیش، واحدِ پولی را از ریال به تومان تغییر دادیم و دلی...