باهمتا به صورت کامل بر روی پرداخت‌یاری رفت

باهمتا به صورت کامل بر روی پرداخت‌یاری رفت
تمامی اقدامات لازم برای هماهنگ شدن با چارچوب‌های پرداخت‌یاری بانک مرکز...