پرداخت با NFC تمرکز بر مشکل قرن گذشته است

پرداخت با NFC تمرکز بر مشکل قرن گذشته است
اخیرا Patrick Gauthier معاون پرداخت های آمازون در مصاحبه ای از نقش آما...